Oferta

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia wsparcie seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej – poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Udostępniana seniorom infrastrukturę pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego .

Dom świadczy następujące usługi :

Usługi bytowe

– zapewnienie miejsca pobytu do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
– zapewnienie posiłków: śniadania, II śniadania i obiadu,
– zapewnienie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,

Usługi opiekuńcze

– udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
– pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zdrowotnych, urzędowych,
– współpraca z pracownikami socjalnymi z Centrum Usług Społecznych w Elblągu,

Usługi wspomagające

– organizowanie czasu wolnego,
– umożliwienie udziału w zajęciach terapeutycznych, spotkaniach edukacyjnych, zajęciach ułatwiających samodzielne funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu społecznym,
– pomoc w realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych, towarzyskich poprzez udział w imprezach i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, rozrywkowych oraz organizowanie w placówce spotkań świątecznych, imprez okolicznościowych wynikających z tradycji i obyczajów,
– umożliwienie rozwijania pasji i zainteresowań Uczestników,
– stworzenie warunków do rozwoju samorządności,
– stworzenie warunków do samopomocy,
– umożliwienie integracji ze społecznością lokalną oraz integracji międzypokoleniowej,
– promowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w społeczeństwie.