Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Dziennego Domu „Senior+”
Dzienny Dom „Senior+” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dziennego Domu „Senior+”.
Data publikacji strony internetowej: 20.02.2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.02.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jelena Cybruch, jelena.cybruch@ddseniorplus.elblag.pl lub jelena.cybruch@dpsniezapominajka.elblag.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 55 232 31 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Budynek posiada wejście schodami oraz rampę dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia użytkowe mieszczą się na parterze budynku i są pozbawione barier architektonicznych. Placówka posiada toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Budynek nie posiadanie głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz nie ma tablic w języku Braille’a. Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.